AKTUELLT INOM MERKUR

RSS

KONTAKTUPPGIFTER

 

Ekonomföreningen Merkur r.f.

Ordförande Philip Sjöstrand
sjostrand.philip@gmail.com
 

Kansli:

Hantverkaregatan 17 D 79, 20100 Åbo

kansli@ekonomforeningenmerkur.fi
+358 (0)2 469 0690

Öppet: må-to kl 9-14, fredag stängt


 

Ta kontakt

NYHETSBREV 2018

 

1/2018

2/2018

3/2018

4/2018

5/2018

6/2018

7/2018

8/2018


 


VÄLKOMMEN TILL MERKUR!

Ekonomföreningen Merkur är en förening i Finlands Ekonomer och bevakar bland annat de svenskspråkiga intressena i förbundet och representerar Åboland med omgvining samt Åland. Via ditt medlemskap i Merkur får du ta del av alla de förmåner och tjänster som Merkur och Finlands Ekonomer erbjuder.

Vårt syfte är att upprätthålla kontakten mellan medlemmar, främja våra gemensamma angelägenheter och intresset för ekonomiska frågor samt verka till förmån för Åbohanken och dess studerande. Därtill ordnar vi olika evenemang som stöder dessa syften och befrämjar ”networking” mellan medlemmarna. Vi vill finnas till för dig under alla skeden av karriären.

Vi arbetar tillsammans med Finlands Ekonomer för ekonomernas ställning på arbetsmarknaden.


 


EXTRAORDINARIE FÖRENINGSMÖTE 27.11 kl. 17.00

Styrelsen har under 2018 arbetat med att uppdatera och förnya föreningens stadgar. Saken blev aktuell i och med ändringar inom Finlands Ekonomer. Samtidigt har frågan gällande stadgeändring (uppdatering) redan en längre tid varit aktuell i och med att våra nuvarande stadgor är godkända år 1983.

Målsättningen i arbetet har varit att modernisera stadgorna så att de motsvarar nulägets krav och behov. Bland annat har man inom Finlands Ekonomer drivit igenom förändringar där man lättat på kraven för medlemskap. Andra ändringar som Merkurs styrelse föredrog inför valmötet den 7.11 var att sänka minimiantalet styrelsemedlemmar och verksamhetsgranskare, samt att ge rättighet för en studerandekontaktperson att delta i Merkurs styrelsemöten (yttranderätt, men inte rösträtt). Stadgeändringar föreslås också kunna genomföras med endast ett föreningsmöte i de nya stadgorna.

För beslut om stadgeändring krävs att minst tre fjärdedelar (3/4) av mötets röstetal har avgivits för ändringen på två föreningsmöten, som arrangeras med minst 14 dagars mellantid.

Under valmötet den 7.11 godkändes stadgeändringarna första gången. Nu kallas till ett extraordinarie föreningsmöte på Merkurs kansli tisdagen den 27.11 kl. 17.00 för att behandla de föreslagna ändingarna en andra gång.

Om du vill bekanta dig närmare med de föreslagna stadgeändringarna inför föreningsmötet, kontakta kansliet på kansli@ekonomforeningenmerkur.fi som skickar material till dig.


 

Bekanta dig med Finland Ekonomers evenemang
Bekanta dig med Finlands Ekonomers evenemang